© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

Odvodňovanie

Odvodňovanie kalov

Kaly vznikajúce v procesoch čistenia odpadových vôd ako aj v iných procesoch bežne dosahujú koncentráciu tuhých látok na úrovni do 5%. S cieľom zníženia ekonomických nákladov na likvidáciu kalov o nízkej sušine je potrebné oddeliť čo najväčšie množstvo vody a tak zvýšiť obsah sušiny kalu a dosiahnuť tzv. rypný stav kalu, kedy je tento možné odvážať na ďalšie spracovanie. Bežne sa táto hodnota pohybuje v rozsahu 20-55%, samozrejme v závislosti od druhu kalu. Na tento účel sa používajú strojné zariadenia – odstredivky( využívanie odstredivej sily a rozdielnej hmotnosti jednotlivých zložiek kalu), sitopásové lisy ( kombinácia filtrácie kalu na site a tlaku medzi rotačnými valcami) , komorové-tlakové lisy ( kombinácia filtrácie cez jemnú plachetku a tlaku v pevných komorách) , odvodňovacie vrecia (kombinácia filtrácie cez vrece a následné prirodzené sušenie odparovaním), a iné. Minimálne na 90% je pre odvodňovanie kalov potrebné použiť flokulanty (výnimkou môžu byť iba niektoré druhy chemických kalov v kombinácii napr. s komorovými lismi), ktoré zabezpečujú zvýšenie filtračných rýchlostí kalu, jeho dostatočnú odolnosť – pevnosť voči pôsobeniu tlaku a strihu v procese lisovania ( eliminácia upchávania sít, plachetiek), čistotu filtrátu a v konečnom dôsledku vytvára podmienky na dosiahnutie požadovanej sušiny kalu na výstupe zo zariadenia.

 

odkalovanie